C++各类字符串转换(未完待补充)

QString与String相互转换 1.QString 转换 String String str […]

2019年4月4日

QString与String相互转换

1.QString 转换 String

String str = qstr.toStdString();

2.String 转换 QString

QString qstr2 = QString::fromStdString(s);

QString 与 wstring 相互转换

1.QString 转换 wstring

wstring wstr = qstr.toStdWString();

2.wstring 转换 QString

QString qstr = QString::fromStdWString(wstr);

QString 与 char* 相互转换

1.QString 转化为 char*

QByteArray qByteArray = qstr.toUtf8();
char* cstr = qByteArray.data();
//或
char* cstr = qstr.toUtf8().data();

2.char* 转化为 QString

char *cstr ="测试";
QString qstr(cstr);
qDebug()<<qstr.toUtf8().data()<<endl;

wstring 转化为 LPWSTR

打赏 0

共有 0 条评论