Qt和C++字符类的相互转换

字符类 QString与String相互转换 1.QString 转换 String String […]

2018年5月1日

字符类

QString与String相互转换

1.QString 转换 String

String str = qstr.toStdString();

2.String 转换 QString

QString qstr2 = QString::fromStdString(s);

QString 与 wstring 相互转换

1.QString 转换 wstring

wstring wstr = qstr.toStdWString();

2.wstring 转换 QString

QString qstr = QString::fromStdWString(wstr);

QString 与 char* 相互转换

1.QString 转化为 char*

QByteArray qByteArray = qstr.toUtf8();
char* cstr = qByteArray.data();
//或
char* cstr = qstr.toUtf8().data();

2.char* 转化为 QString

char *cstr ="测试";
QString qstr(cstr);
qDebug()<

QString 与 wchar_t* 相互转换:

1.QString 转化为 wchar_t*

const wchar_t * encodedName = reinterpret_cast(fileName.utf16());

2.wchar_t* 转化为 QString

QString qstr= QString::fromWCharArray(wctstr);
打赏 0

共有 0 条评论